Olet täällä

23.10.2019 - 11:03

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokoukset tammi-joulukuu vuonna 2020

Kuulutus nähtävillä 23.10.2019 - 23.12.2020

Hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 16.10.2019 § 166 päättänyt, että lautakunnan kokoukset vuonna 2020 pidetään alla lueteltuina päivinä klo 15.00 alkaen. Heinäkuussa ei kokousta pidetä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokouspäivät vuonna 2020 ovat seuraavat:

tammikuun 22. päivänä
helmikuun 19. päivänä
maaliskuun 25. päivänä
huhtikuun 22. päivänä
toukokuun 20. päivänä
kesäkuun 10. päivänä
elokuun 19. päivänä
syyskuun 16. päivänä
lokakuun 14. päivänä
marraskuun 18. päivänä
joulukuun 16. päivänä

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Yhdyskuntatekniikan lautakunta