Olet täällä

31.1.2019 - 16:00

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan helmikuun 2019 kokouksen ajankohdan muutos

Kuulutus on nähtävillä 31.1.2019 - 27.2.2019.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan helmikuun 2019 kokouksen ajankohdan muutos

Hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 21.11.2018 § 220 päättänyt vuoden 2019 kokousajankohdat.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 23.1.2019 § 7 päättänyt, että keskiviikkona 20.2.2019 sovituksi pidettävä kokous siirretään
pidettäväksi tiistaina 19.2.2019 klo 15.00 alkaen.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen
jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Aiheeseen liittyvät asiasanat: