Olet täällä

5.12.2019 - 16:00

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kuulutus päätöksen antamisesta POPELY/2284/2019 antopäivä 5.12.2019

Kuulutus nähtävillä 5.12.2019 - 7.1.2020.

KUULUTUS PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA POPELY/2284/2019

Annettava päätös
Antopäivä 5.12.2019
Asia Päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä ympäristönsuojelulain
(527/2014) 64 §:n mukaisesti
Tarkkailuvelvolliset
Turveruukki Oy, Vapo Oy ja Kuiva-Turve Oy.
Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pöyry Finland Oy toimitti 11.10.2019 tarkkailuvelvollisten puolesta laatimansa Iijoen
ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden tarkkailusuunnitelman vuosille 2020-2025
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus)
hyväksyttäväksi. ELY-keskus on hyväksynyt yhteistarkkailusuunnitelmaan sisältyvän
vesistötarkkailun ja muutokset päästötarkkailuun.
Nähtävänäpito
Päätös on nähtävänä 7.1.2020 virka-ajan päättymiseen saakka Oulun, iin,
Pudasjärven, Kuusamon ja Ranuan virallisilla ilmoitustauluilla sekä Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamossa, käyntiosoitteessa Veteraanikatu 1, Oulu.
Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelta.
Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä
olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.
Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseen päättyy 7.1.2020.
Lisätietoja
Ylitarkastaja Marjaana Eerola, puh. 040 510 7176.