Olet täällä

2.8.2018 - 11:03

Maaningan tuulivoimapuisto – Jumisko 110 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuulutus nähtävillä 3.8. - 3.9.2018, nähtävillä 30.3.2020 asti.

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee 110 kilovoltin (kV) voimajohdon rakentamista Kuusamon Maanin kavaaran alueelta Kemijärven Jumiskon voimalaitokselle. Suunnitellulla voimajohdolla mahdollistetaan Maaningan tuulipuiston sähkönsiirtoyhteys. Tarkasteltavana on Maaninkavaaran tuulivoimapuisto—Jumisko -voimajohtoreitti, joka sijoittuu Kuusamon, Posion ja Kemijärven alueille. Voimajohdon pituus on alustavasti 45—46 kilometriä, joka on kokonaan uutta maastokäytävää. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 200 metrin etäisyydellä voimajohdon Jumiskon liityntäpisteestä.

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on toimitettu yhteysviranomaisena toimivalle Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukselle (Lapin ELY-keskus). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteutuksesta. Jäljemmin hankkeesta vastaava esittää vaihtoehtojen vertailun ja muun arvioinnin tulokset YVA-selostuksessa.

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0 fVEO): Hanketta ei toteuteta.

  • Vaihtoehto 1 (VEI): Kuusamon Maaninkavaaran pohjoisen sähköaseman ja Jumiskon vesivoima laitoksen välinen voimajohto sijoittuu Posiolla Vääräjärven kylän läheisyyteen.

  • Vaihtoehto 2 (VE2): Kuusamon Maaninkavaaran pohjoisen sähköaseman ja Jumiskon vesivoima laitoksen välinen voimajohto sijoittuu Posiolla Mourujärven alueelle (etelämmäksi kuin VEi).

Arviointiohjelma on nähtävillä 3.8.—3.9.2018 seuraavissa paikoissa:

  • Kemijärven kaupunki, Hallituskatu 4

  • Posion kunta, Kirkkotie 1

  • Kuusamon kaupunki, Keskuskuja 6

  • Lapin elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

  • internet http://www.ymparisto.fi/maaninkajumiskoY\JA

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Kemijärven kaupunginkirjastossa (Hietaniemenkatu 5), Kuusamon (Keskuskuja 4) kaupunginkirjastoissa, sekä Posion kunnankirjastossa, Suopolku 1. Lapin ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon kuukauden kuluessa nähtävillä olon päätyttyä. Lausunnossa esitetään samalla yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä. Lausunto julkaistaan internetissä ja pidetään nähtävänä edellä mainituissa paikoissa koko YVA-menettelyn ajan.

Mielipiteiden esittäminen
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 3.9.2018 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kiriaamo.Iappi(at)ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava Sami Kuitunen ja Heini Ervasti 010 505 5000 (EPV Tuulivoima Oy)
WA-konsultti: Lauri Erävuori puh. 020 747 6000 (Sitowise Oy)
Yhteysviranomaisen edustaja: Hannu Raasakka, puh. 0295 037 500 (Lapin ELY-keskus)

Rovaniemellä 3.8.2018
Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus