Olet täällä

20.12.2018 - 16:00

Kuulutus ympäristöjaosto on hyväksynyt 13.12.2018 § 53 päätöksellä dnro 638/2018 Kone Käkelät Oy:n hakemuksen. Ympäristölupahakemus kiviaineksen louhintaan, siirrettävien kivenmurskaamon ja asfalttiaseman toimintaan sekä jätemateriaalien varastointiin ja

Valitusaika päättyy 22.1.2019.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Ympäristölupa on myönnetty lupamääräyksin.          

Nähtävänäpito
Kuulutus päätöksen antamisesta on julkaistu Kuusamon kaupungin ilmoitustaululla ja Kuusamon kaupungin internet-sivuilla www.kuusamo.fi → Kuulutukset.

Päätös on nähtävänä 21.12.2018 – 21.1.2019 Kuusamon kaupungintalon infopisteessä, osoitteessa Keskuskuja 6 (2. krs) ja sähköisenä osoitteessa http://kuusamo.ktweb.fi/.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 22.1.2019.

Lisätietoja antaa: