Olet täällä

12.10.2020 - 9:12

Kuulutus päätöksen antamisesta yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto 6.10.2020 § 35

Valitusaika päättyy 10.11.2020 klo 16:15

Asia: Ympäristölupahakemuksen rauettaminen; Kiviaineksen murskaus ja läjitys tilalla Annala 305-406-57-13, Kuusamo

Päätöksen pääasiallinen sisältö: Asian käsittely Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa, koska luvanhakija on peruuttanut asiasta vireille paneman ympäristölupahakemuksen.

Päätöksen tiedoksisaanti: Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen verkossa julkaisemisajankohdasta.

Nähtävänäpito: Kuulutus päätöksen antamisesta on julkaistu Kuusamon kaupungin internet-sivuilla www.kuusamo.fi Ilmoitukset ja kuulutukset. Päätös on nähtävänä 12.10.2020 – 10.11.2020 Kuusamon kaupungintalolla osoitteessa Keskuskuja 6, Kuusamo sekä sähköisenä osoitteessa http://kuusamo.tweb.fi/ (Pöytäkirjat, YMPJAOS 6.10.2020).

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, osoite: PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 10.11.2020 klo 16.15. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Lisätietoja:  Asian valmistelija ympäristötarkastaja Airi Määttä, p. 040 731 6827

Kuusamossa 12.10.2020

YHDYSKUNTATEKNIIKAN YMPÄRISTÖJAOSTO

Lisätietoja antaa: