Olet täällä

23.3.2020 - 12:29

Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous 23.3.2020

Kuulutus nähtävillä 14.4.20 saakka

Hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
            
Kaupunginhallitus on 25.11.2019 § 217 päättänyt kevätkauden 2020 kokousajankohdat.
    
    
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on päättänyt, että kaupunginhallitus pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina 23.3.2020 klo 13.30 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

KUUSAMON KAUPUNGINHALLITUS