Olet täällä

4.12.2018 - 15:38

Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous 12.12.2018

Kuulutus nähtävillä 4.12.2018 - 19.12.2018.

Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous 12.12.2018

Hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Kaupunginhallitus on 21.5.2018 § 114 päättänyt elo-joulukuun 2018 kokousajankohdat.
Kaupunginhallituksen kokouksen 3.12.2018 yhteydessä käydyssä keskustelussa päätettiin, että kaupunginhallitus pitää ylimääräisen kokouksen 12.12.2018 klo 17.00 alkaen keskushallinnon kokoushuoneessa.
Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kuusamon kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa: