Olet täällä

5.11.2019 - 14:41

Kasvatus- ja sivistystoimen kokoukset tammi-heinäkuussa 2020

Kuulutus nähtävillä 5.11.2019 - 31.7.2020

Hallintosäännön 115 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Sähköinen kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Lautakunnan jäsenille taataan oikeus saada halutessaan paperinen esityslista.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää lautakunnan kokousajankohdat tammikuu-heinäkuu 2020 seuraavasti:

keskiviikkona 29.1.     klo 15.00
keskiviikkona 26.2.     klo 15.00
keskiviikkona 25.3.     klo 15.00
keskiviikkona 29.4.     klo 15.00
keskiviikkona 20.5.     klo 15.00
keskiviikkona 17.6.     klo 12.00
Heinäkuussa ei kokousta

Kokouksia ennen kasvatus- ja sivistyslautakunta vierailee toimialan eri palveluissa klo 14:00 alkaen.

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: