Olet täällä

1.2.2019 - 15:15

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan maaliskuun 2019 kokousajan muuttaminen

Kuulutus on nähtävillä 1.2.2019 - 3.4.2019.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan maaliskuun 2019 kokousajan muuttaminen

Hallintosäännön 115 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Sähköinen kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Lautakunnan jäsenille taataan oikeus saada halutessaan paperinen esityslista.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Ehdotus                              Lautakunta päättää että keskiviikon 27.3.2019 klo 15.00 kokous siirretään tiistaille 26.3.2019 klo 15.00.

Päätös                                Esitys hyväksyttiin yksimielisesti