Olet täällä

5.5.2020 - 15:21

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokoukset elokuu-joulukuu 2020

Kuulutus nähtävillä 5.5.2020 - 31.12.2020

Valmistelija: Toimialasihteeri Mervi Leinonen, 040 860 8657.

Hallintosäännön 115 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Sähköinen kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Lautakunnan jäsenille taataan oikeus saada halutessaan paperinen esityslista.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää lautakunnan kokousajankohdat
elokuu-joulukuu 2020 seuraavasti

keskiviikkona 26.08.     klo 15.00
keskiviikkona 30.09.     klo 15.00
keskiviikkona 28.10.     klo 15.00
keskiviikkona 18.11.     klo 15.00
keskiviikkona 16.12.     klo 15.00

Kokouksia ennen kasvatus- ja sivistyslautakunta vierailee toimialan eri palveluissa klo 14:00 alkaen

Lisätietoja antaa: