Olet täällä

30.4.2019 - 18:02

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokoukset elokuu-joulukuu 2019

Kuulutus nähtävillä 30.4.2019 - 27.12.2019

Hallintosäännön 115 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Sähköinen kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Lautakunnan jäsenille taataan oikeus saada halutessaan paperinen esityslista.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää lautakunnan kokousajankohdat
elokuu-joulukuu 2019 seuraavasti

keskiviikkona 28.08.     klo 15.00
keskiviikkona 25.09.     klo 15.00
keskiviikkona 30.10.     klo 15.00
keskiviikkona 20.11.     klo 15.00
keskiviikkona 11.12.     klo 15.00

Kokouksia ennen kasvatus- ja sivistyslautakunta vierailee toimialan eri palveluissa klo 14:00 alkaen

Lisätietoja antaa: