Olet täällä

Elintarviketuotantolaitokset

Kuusamotietoa

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valmistusta ja käsittelyä varten elintarvikehuoneisto tulee hyväksyä laitokseksi.

Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää. Laitosten rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista säädetään laitosasetuksessa.

Elintarvikealan toimijan tulee olla etukäteen yhteydessä kunnan elintarvikevalvontaviranomaiseen ja toimittaa laitoksen hyväksymishakemus sekä omavalvontasuunnitelma hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Valvontaviranomainen tekee elintarvikehuoneiston hyväksymisestä laitokseksi päätöksen. Omavalvontaa ei hyväksytä erikseen, mutta se tulee esittää hakemuksen yhteydessä. Päätöksessä voidaan asettaa ehtoja terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Valvontaviranomaisen on ratkaistava asia 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä.

Laitoshyväksyntää ei tarvitse hakea, jos alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta tuottamistaan alkutuotannon tuotteista. Lisätietoja vähäisiksi luokitelluista toiminnoista saat elintarvikevalvontaviranomaiselta ja Valtioneuvoston asetuksesta eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (VNa 1258/2011).

Lisätietoja antaa